หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
 
  นางสาวอริสรา  จันทรมงคลชัย
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
  นางสาวมณฑน์ทิตา  ฆ้องชมภู
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวกรรณิการ์  ดำรงกิจกุลชัย
  ครูอัตราจ้าง
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร