หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 
  นางสาวพีรนุช  ชาวนา
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
  นางสาวชนิกานต์  พิมูลชาติ
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวพิมพ์ดาลิน  แก้วเกลื่อน
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นายอัครชัย  ทรงจำรัส
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
 
  นางสาววิชชุนี  อุตรชน
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
  นางสาวธนพร  เล็กมณี
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวเบญจรัตน์  ทรายละเอียด
  ครูอัตราจ้าง
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
  นางสาวนวลใย  ภูคงคา
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
  นางสาวสุภาพร  หน่อทองหลาง
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นายนวสิน  บุบผาชาติ
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวเวียงพิงค์  พรหมดา
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
  นางสาวนันท์นภัส  พรหมทรัพย์
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
  นางณัฐฏ์ณิชชา  พูลสวัสดิ์
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นายเฉลิมชนม์  เฉียบแหลม
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
 
  นางสาวอริสรา  จันทรมงคลชัย
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
  นางสาวมณฑน์ทิตา  ฆ้องชมภู
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวกรรณิการ์  ดำรงกิจกุลชัย
  ครูอัตราจ้าง
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 
 
  นางสาวศิริลักษณ์  บุศย์รัศมี
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
  นายศุภกร  กรคณฑี
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวสิริลักษณ์  วระชีวะ
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
 
  นางสาวนันทภัค  โคตรประทุม
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
  นายฐากร  ธาดาเลิศภัทร
  ครู ค.ศ. 2
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 
 
  นายณรงศักดิ์  จงมีสุข
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวรัชนีย์  ดุพงษ์
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นายอนวัช  แสนกล้า
  ครูอัตราจ้าง
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
  แนะแนว
 
  อื่นๆ
 
 
  นายสมจิตร์  หอมฟุ้ง
  ลูกจ้างประจำ
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นายฐิติศักดิ์  เพ็ชรเทียม
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร