หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
  นางสาวนวลใย  ภูคงคา
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
  นางสาวสุภาพร  หน่อทองหลาง
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นายนวสิน  บุบผาชาติ
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวเวียงพิงค์  พรหมดา
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นายกฤตชญา  แสงก่ำ
  ครูอัตราจ้าง
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร