หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

   งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา

หนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก จาก สมศ. (พ.ศ.2564-2568)

ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2563

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2563

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. 2563

 

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร